Veelgestelde vragen over vakantiedagen

De bouwvak vakantie in Noord Nederland is begonnen. Dat betekent dat een groot deel van uw medewerkers de komende weken genieten van een welverdiende vakantie. Een goed moment om het eens te hebben over de regels omtrent vakantiedagen. In deze blog zetten we de veelgestelde vragen over vakantiedagen én de antwoorden op een rijtje.

blog - vakantiedagen

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?
Volgens de wet heeft iedere werknemer jaarlijks recht op minimaal 4 maal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen en komt neer op 20 dagen bij een 40-urige werkweek. Vaak is in de cao of arbeidsovereenkomst een hoger aantal vakantiedagen afgesproken. Deze bovenwettelijke vakantiedagen komen bovenop de wettelijke dagen. Indien werknemers minder dan een jaar in dienst zijn, worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Mag de werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?
Ja dat mag, mits het in de arbeidsovereenkomst staat. Veel bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om de vrijdag na hemelvaart als verplichte vrije dag aan te wijzen.

Moet de werkgever instemmen met de verlofaanvraag?
Als werkgever moet u in principe instemmen met de verlofaanvraag van de werknemer. U mag alleen bezwaar maken als de geplande vakantie grote problemen oplevert voor uw bedrijf (zwaarwegende bedrijfsbelangen). Of als er sprake is van een collectieve vakantie, zoals in de bouw en in het onderwijs. Indien u bezwaar wilt maken moet dit schriftelijk binnen 2 weken na ontvangst van de vakantieaanvraag. U moet dan wel toestaan dat de werknemer op een ander moment vakantie opneemt.
Als werkgever moet u de werknemer de mogelijkheid bieden om ieder jaar het minimum aantal vakantiedagen op te nemen waar hij/zij recht op heeft.

Hoe vraagt de werknemer vakantiedagen aan?
Het aanvragen van vakantiedagen dient schriftelijk te gebeuren. Hierbij moet de werknemer laten weten wanneer en hoe lang hij/zij op vakantie wil gaan. In de arbeidsovereenkomst staat vaak vastgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
Over het algemeen worden werknemers verzocht hun vakantieplannen tijdig door te geven, zodat op tijd kan worden begonnen met de vakantieplanning.

Kunnen vakantiedagen worden uitbetaald?
Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald. Stel een werknemer heeft 20 wettelijke vakantiedagen en in totaal recht op 25 vakantiedagen, dan mogen er op verzoek van de werknemer maximaal 25 - 20 = 5 vakantiedagen worden uitbetaald. Het is alleen toegestaan om wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen uit te betalen bij einde dienstverband.

Wanneer vervallen vakantiedagen?
Wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij/zij ze heeft opgebouwd. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een houdbaarheid van vijf jaar. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. Als een werknemer buiten zijn eigen schuld niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of extreme drukte, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen ook pas na vijf jaar.

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie?
Als een werknemer tijdens zijn/haar vakantie ziek wordt, dan worden de betreffende vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De werknemer moet zich dan wel officieel ziek melden en zich aan de controlevoorschriften houden.

Mag een werknemer vakantiedagen opnemen als hij ziek is?
Als een werknemer toestemming krijgt van de werkgever en de Arbodienst, dan mag hij vakantiedagen opnemen tijdens zijn ziekteperiode. De Arbo-arts kan beoordelen of de beoogde vakantie het herstel en/of reïntegratie van de werknemer niet in de weg staat en niet schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer. Als een zieke werknemer op vakantie gaat tijdens zijn herstelperiode mogen deze vakantiedagen in mindering worden gebracht op het vakantiedagentegoed.

Wilt u het aanvragen en uitbetalen van vakantiedagen liever uitbesteden? Overweeg dan om uw medewerkers onder te brengen bij MF Payroll. Voor medewerkers die via MF Payroll bij u werken worden vakantiedagen gereserveerd aan de hand van een percentage van het bruto uurloon. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.