Veelgestelde vragen over payroll

U vindt hier antwoord op de meest gestelde vragen over payrolling. Heeft u een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact op met MF Payroll.

Hoe kan ik een payrollmedewerker aanmelden?

Op het moment dat uw bedrijf is aangemeld bij MF Payroll krijgt u een e-mail met een link om uw account op Mijn MF Payroll te activeren en een wachtwoord aan te maken. Nadat u uw account heeft geactiveerd kunt u via Mijn MF Payroll eenvoudig en op ieder gewenst moment een nieuwe payrollmedewerker aanmelden.

Hoeveel contracten kunnen jullie de payrollmedewerker bieden?

Een medewerker die via MF Payroll bij u aan slag gaat valt onder het fasensysteem van de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Dit betekent dat we niet gebonden zijn aan het ketensysteem. Indien de payrollmedewerker geen arbeidsverleden heeft bij uw bedrijf kunnen wij hem gedurende 5,5 jaar (Fase A + B) meerdere tijdelijke contracten aanbieden; in Fase A onbeperkt en in Fase B maximaal 6. Het aantal contracten is afhankelijk van de afspraken die we met uw bedrijf maken.

Hoe zit het met opvolgend werkgeverschap?

Indien de payrollmedewerker eerst bij u in dienst was en daarna via MF Payroll bij u gaat werken, hebben wij te maken met opvolgend werkgeverschap. In zo'n situatie moeten we rekening houden met de gewerkte periode en contracten van deze medewerker bij uw bedrijf. Per individueel geval kunnen wij u informeren over de mogelijkheden.

Wat is het Fasensysteem?

MF Payroll hanteert het fasensysteem uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Dit systeem kent 3 fasen, te weten Fase A, Fase B en Fase C. Een payrollmedewerker, zonder arbeidsverleden bij MF Payroll of bij uw bedrijf, start in Fase A.

Fase A
De duur van Fase A is 78 gewerkte weken. Elke week waarin de payrollmedewerker werkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uur dat daarbij wordt gewerkt is niet van belang. In deze fase mag een onbeperkt aantal payrollovereenkomsten achter elkaar worden gegeven.

Onderbreking ≤ 6 maanden: blijft in Fase A
Onderbreking > 6 maanden (6 maanden + 1 dag): naar begin fase A

Fase B
In fase B kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van vier jaar. MF Payroll mag zelf bepalen hoe lang deze tijdelijke contracten duren.

Onderbreking ≤ 6 maanden: doortellen contracten en termijn
Onderbreking > 6 maanden: naar begin fase A

Fase C
Fase C begint als de payrollmedewerker direct na voltooiing van fase B of binnen dertien weken na voltooiing van fase B blijft werken. In fase C is de payrollmedewerker werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe worden de gewerkte uren doorgegeven?

Het doorgeven van de gewerkte uren is afhankelijk van de afspraken die wij met u maken. U kunt ervoor kiezen om de gewerkte uren van uw payrollmedewerker zelf door te geven via Mijn MF Payroll, maar u kunt dit ook door de payrollmedewerker laten doen. De gewerkte uren worden aansluitend door u gecontroleerd en goedgekeurd, waarna de verloning en facturatie plaatsvindt

In het geval u kiest voor Payroll vaste uren worden wekelijks hetzelfde aantal uren gefactureerd, ongeacht of de payrollmedewerker werkt, ziek is of verlof opneemt.

Wanneer wordt het loon uitbetaald?

Wekelijks wordt het salaris berekend aan de hand van de urendeclaratie. Is de urendeclaratie de maandag na de gewerkte week vóór 12:00 uur door u geacordeerd? Dan vindt de betaling normaliter dezelfde week plaats.

Hoe zit het met vakantiedagen en feestdagen?

Medewerkers die via MF Payroll bij u werken hebben naast de normale beloning recht op reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld. Deze reserveringen worden berekend aan de hand van een percentage van het bruto uurloon.

Via Mijn MF Payroll kan de payrollmedewerker verlof aanvragen. Uiteraard wordt bij de verwerking van de aanvraag gekeken naar het openstaande saldo.

In het geval u kiest voor Payroll vaste uren worden wekelijks hetzelfde aantal uren gefactureerd, ongeacht of de payrollmedewerker werkt, ziek is of verlof opneemt.

Wat gebeurt er bij ziekte van de payrollmedewerker?

MF Payroll is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en heeft de verzuimadministratie en -begeleiding ondergebracht bij Acture BV.

Een payrollmedewerker meldt zich vóór aanvang van de werkzaamheden ziek bij u en bij MF Payroll. Wij geven de ziekmelding door aan Acture. Zij dragen zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigen-risicodragerschap Ziektewet, zoals het zorgdragen voor de verzuimadministratie en -begeleiding, claimbeoordeling Ziektewet en re-integratie naar werk. Acture laat zich in de verzuimbegeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een Arbo-dienst.

De payrollmedewerker ontvangt tijdens ziekte en gedurende de looptijd van zijn contract de ziekengelduitkering van MF Payroll. Is de payrollkracht nog ziek bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt de bepaling en bepaling van de ziekengelduitkering overgenomen door Acture.

In het geval u kiest voor Payroll vaste uren dan is het ziekte-risico, gedurende de looptijd van het contract tot maximaal 2 jaren, voor u. Bij Payroll vaste uren wordt wekelijks hetzelfde aantal uren gefactureerd, ongeacht of de payrollmedewerker werkt, ziek is of verlof opneemt.

Bouwt de payrollmedewerker ook pensioen op?

Een payrollmedewerker die 21 jaar is en minimaal 26 weken via een MF Payroll heeft gewerkt, heeft recht op pensioenopbouw op grond van de Basispensioenregeling. De premie bedraagt 2,6% van het bruto loon. Na in totaal 78 weken gaat de payrollmedewerker over naar het pluspensioen. De premie bedraagt dan 12% van het brutoloon. De pensioenpremie wordt door MF Payroll betaald en afgestort bij het pensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP).

Ik heb een klacht, waar kan ik dat melden?

Een klacht kunt u telefonisch of schriftelijk melden bij jouw vestiging van MF Uitzendbureau of bij het hoofdkantoor van MF Groep. De contactgegevens van het hoofdkantoor vindt u hier.